Algemene voorwaarden Definities Algemene voorwaarden: het onderhavige document. VlogOut: VlogOut B.V., gevestigd te Joan Muyskenweg 142, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht, KVK- nummer: 67978592. Klant: Iedere (rechts)persoon die met VlogOut een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan. Partijen: Klant en VlogOut gezamenlijk. Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door VlogOut te verrichten - en door klant te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd. Bewerkersovereenkomst: De overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan.   Waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ is geschreven, wordt ook communicatie per e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de correctheid van de inhoud voldoende vaststaat.   Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen VlogOut en klant. Van deze algemene voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij dit in overeenstemming met klant schriftelijk is vastgelegd. Eventuele algemene- of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Als van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Op welke manier van de bepalingen wordt afgeweken wordt, in overeenstemming met klant, schriftelijk vastgelegd. Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.   Offerte Alle offertes van VlogOut zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of namens hem verstrekte gegevens geleverd aan VlogOut waarop de aanbieding gebaseerd is. Een offerte is dertig dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven. VlogOut is gebonden aan de inhoud van de offerte wanneer opdrachtgever binnen dertig dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. Indien het schriftelijke akkoord na dertig dagen plaatsvindt, heeft VlogOut het recht om af te wijken van de offerte. Prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). VlogOut behoudt zich het recht eenmaal per jaar inflatiecorrectie toe te passen. In dit geval zal VlogOut klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.   Duur Overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke in de overeenkomst vermeld staat. Als er niets vermeld staat in de overeenkomst, dan is de duur automatisch een jaar. Klant heeft te allen tijde het recht om de dienst tussentijds op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand. Klant is zelf verantwoordelijk om beëindiging tijdig schriftelijk door te geven aan VlogOut. In overleg zal gezorgd worden voor een goede overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze verhaald op de klant. Gebruik van diensten of werkzaamheden die al geleverd zijn voor opzegging, worden in rekening gebracht en moeten betaald worden door de klant.   Betaling In de overeenkomst staan de afspraken omtrent de betaling van klant voor de werkzaamheden van VlogOut beschreven. De betaling moet gedaan worden in overeenkomst met deze afspraken. De betaling zal door klant binnen de gestelde betalingstermijn van veertien kalenderdagen volledig overgemaakt worden aan VlogOut. Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan klant schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden. Bij niet tijdige betaling wordt klant in gebreke gesteld. Wordt na aanmaning nog niet betaald, dan kan VlogOut de vordering uit handen geven, welke kosten voor rekening van klant zijn. In het geval van niet tijdige betaling kan VlogOut besluiten over te gaan tot opschorten (de dienst tijdelijk stop te zetten) totdat het volledig verschuldigde bedrag betaald is. VlogOut is niet aansprakelijk voor de eventueel opgedane schade van deze tijdelijk stop. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering zijn de vorderingen van VlogOut op klant en de verplichten van klant jegens VlogOut direct opeisbaar. Door klant gedane betalingen gelden over facturen die het langst openstaan, ook als klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.   Privacy en Beveiliging De door VlogOut te verwerken persoonsgegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG), waarbij klant als ‘verantwoordelijke’ geldt en VlogOut als ‘verwerker’. VlogOut zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen staan beschreven in de verwerkersovereenkomst. VlogOut staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag/in opdracht van VlogOut alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken. Indien klant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van VlogOut dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal VlogOut daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. VlogOut stelt de klant binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn. Deze melding zal bestaan uit het feit dat er een lek is geweest; wat de (vermeende) oorzaak is; wat het bekende en/of te verwachten gevolg is; en wat de (voorgestelde) oplossing is. Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De door VlogOut verstrekte toegang- en inlogcodes zijn vertrouwelijk en persoonsgebonden en zullen door klant als zodanig worden behandeld. Deze gegevens worden enkel aan geautoriseerd personeel binnen de eigen organisatie kenbaar gemaakt. VlogOut is gerechtigd toegang te wijzigen als hier niet juist mee om wordt gegaan.   Geheimhouding Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien die door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden. De verantwoordelijkheid van gegevens die met gebruikmaking van VlogOut verwerkt worden, ligt volledig bij de klant. Klant staat er tegenover VlogOut voor in dat deze gegevens rechtmatig verwerkt worden en overeenkomstig met het doel waarvoor ze verzameld zijn. VlogOut zal geen kennisnemen van data die klant opslaat en/of verspreidt via de app van VlogOut, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of VlogOut daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal VlogOut zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. Bij overname door een derde partij draagt VlogOut er zorg voor dat ontvangen gegevens waarvan men redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, ook zo worden behandeld. VlogOut is gerechtvaardigd de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van de klant op te nemen in haar lijst met klantreferenties welke gepubliceerd kan worden.   Intellectueel Eigendom Alle diensten geleverd aan klant zullen te allen tijde het exclusieve eigendom blijven van VlogOut. VlogOut behoudt alle rechten gerelateerd tot de dienst welke niet zonder toestemming gebruikt of verspreid mogen worden. Klant zal geen aanduidingen van auteursrechten, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de dienst, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. In overleg met klant is het mogelijk om de dienst te koppelen aan andere software. De klant dient hierin leidend te zijn en de nodige gegevens aan te leveren. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zal VlogOut verhalen op de klant. Klant zal te allen tijde zorgvuldig gebruik maken van de VlogOut dienst. Het is verboden om de VlogOut dienst na te bouwen, virussen of andere schadelijke programma’s te verspreiden binnen de VlogOut dienst. Klant erkent dat de dienst van VlogOut een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van VlogOut bevat.   Aansprakelijkheid VlogOut is enkel aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. De vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat klant heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis, met een maximaal bedrag van 5.000,- euro. Onder directe kosten wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten die klant zou moeten maken om de prestatie van VlogOut aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van klant wordt ontbonden; redelijke kosten die klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat VlogOut op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van VlogOut voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na de schadeveroorzakende gebeurtenis gemeld worden bij VlogOut. De melding moet schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk gedaan worden. In geval van opzet of grove nalatigheid van VlogOut gelden lid één en twee van dit artikel niet. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor ingeschakelde derden door VlogOut.   Overmacht In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten de controle van en/of onvoorziene omstandigheden waar VlogOut en/of klant geen schuld voor draagt. Ook niet-nakoming van toeleveranciers of diensten van derden waar VlogOut van afhankelijk is om de service goed te laten functioneren. Onder overmacht vallen in ieder geval: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. Indien overmacht langer dan zestig dagen duurt zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Werkzaamheden die tot dan toe zijn geleverd, worden gefactureerd en moeten betaald worden door klant.   Onderhoud Indien schriftelijk overeengekomen verricht VlogOut onderhoud met betrekking tot de dienst. In dit geval zal klant geconstateerde fouten in de dienst gedetailleerd schriftelijk melden. VlogOut zal de fouten zo snel mogelijk herstellen en verbeteringen aanbrengen in een nieuwe versie van de dienst. De snelheid waarmee deze nieuwe versie beschikbaar wordt gesteld is afhankelijk van de urgentie. Na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie, zal de oude versie nog drie maanden ondersteund worden, na deze periode kan VlogOut de werking van de oude versie van VlogOut niet meer garanderen. VlogOut staat er niet voor in dat de ontwikkelde dienst goed werkt in samenhang met alle soorten of versies van Android en iOS. VlogOut kan van klant verlangen dat deze zijn apparatuur aanpast indien dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de dienst. Support Indien schriftelijk vastgelegd, kan VlogOut via e-mail support leveren aan gebruikers en/of beheerders. VlogOut kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor support in aanmerking komt. Support wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van VlogOut. Algemeen Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. VlogOut behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. In het geval dat er al een overeenkomst met klant is, zal VlogOut de klant hierover informeren. Klachten over de dienst van VlogOut kunnen schriftelijk ingediend worden via info@vlogout.nl. Indien schriftelijk afgesproken maakt VlogOut back-ups van de bij ons in bezit zijnde gegevens van de klant. Schriftelijk is in de overeenkomst vastgelegd hoe vaak deze back-ups plaatsvinden, van welke gegevens en hoe lang deze bewaard blijven. Klant blijft zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.   Deze versie is het laatste bewerkt op 14-9-2019.